جاده قدیم کرج – بزرگراه فتح – خیابان فتح ۲۵ پلاک ۲۳

۶۶۸۱۰۹۰۲  –  ۶۶۸۱۰۹۰۱

info@karbinsteel.com