فولاد سخت شونده سطحی (سمانتاسیون)

WN 1.6523

WN 1.6523

فولاد WN 1.6523 یا DIN 20NiCrMo2 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته است که از طریق عملیات سخت کاری سطحی (کربن¬دهی) می توان سطح آن را سخت کرد. وجود همزمان عناصر کرم، نیکل و مولیبدن باعث افزایش استحکام، سختی پذیری، چقرمگی و مقاومت حرارتی ...

WN 1.7131

WN 1.7131

فولاد WN 1.7131 یا DIN 16MnCr5 از دسته فولادهای سمانتاسیون (کم کربن) است که قابلیت سختکاری سطحی از طریق کربن دهی دارد. پس از این عملیات مغز قطعه نرم باقی می¬ماند، در حالی که یک لایه سخت و مقاوم به سایش و اصطکاک در ...

WN 1.7139

WN 1.7139

فولاد WN 1.7139 یا DIN 16MnCrS5 جزء فولادهای کم آلیاژ سمانته است که سطح آن از طریق عملیات سختکاری سطحی سخت می گردد. عناصر کرم و منگنز مهمترین عناصر استحکام بخش در ساختار این آلیاژ هستند. این آلیاژ برای ساخت میل لنگ، چرخ دنده، ...

WN 1.7147

WN 1.7147

فولاد WN 1.7147 یا DIN 20MnCr5 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته است که با توجه به مقدار کم کربن و وجود عناصر کرم و منگنز در ترکیب شیمیایی آن هم قابلیت سختکاری سطحی (کربن دهی یا کربورایزینگ) داشته و هم مغز آن از ...

WN 1.5919

WN 1.5919

فولاد WN 1.5919 یا DIN 15CrNi6 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته محسوب می شود. مقدار کم کربن در این آلیاژ باعث ایجاد قابلیت عملیات حرارتی سختکاری سطحی می شود. از طرفی وجود مقادیر قابل توجه عناصر آلیاژی کرم و نیکل در ترکیب شیمیایی ...

WN 1.5920

WN 1.5920

فولاد WN 1.5920 یا DIN 18CrNi8 جزء فولادهای کم آلیاژ با قابلیت سخت شوندگی سطحی از طریق کربن دهی یا همان فولادهای سمانته است. وجود عناصر آلیاژی باعث بهبود تافنس و استحکام مغز قطعه شده و ترکیب خواص ذکر شده برای قطعاتی همچون دیسک ...

WN 1.6587

WN 1.6587

فولاد WN 1.6587 یا DIN 17CrNiMo6 از جمله فولادهای سمانتاسیون آلیاژی کم کربن است که می توان از طریق عملیات حرارتی سختکاری سطحی مثل کربوره کردن، سطح آن را سخت کرد. از طرفی وجود عناصر آلیاژی باعث استحکام و چقرمگی مغز قطعه شده که ...