فولاد سوپاپ

AISI 9315

AISI 9315

فولاد AISI 9315 جزء فولادهای آلیاژی کم کربن (سمانته) است که از طرفی قابلیت کربن دهی و سخت کاری سطحی داشته و از سویی دیگر با توجه به وجود عناصر نیکل و کرم از تافنس و استحکام مناسب در مغز قطعه برخوردار است. همچنین عنصر ...

ASTM A350

ASTM A350

فولادASTM A350 Grade LF2 Class 1 جزء فولادهای کم آلیاژ و کم کربن محسوب می شود. این آلیاژ جهت کار در دماهای بسیار پایین طراحی شده است که با توجه به امکان ترد شدن آلیاژ در این دماها، حفظ تافنس و چقرمگی از اهمیت بالایی ...