کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.17%
C-Max
0.25%
Si-Min
0.30%
Si-Max
0.60%
Mn-Min
0.30%
Mn-Max
0.60%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
1.20%
Cr-Max
1.50%
Ni-Min
0.0%
Ni-Max
0.60%
Mo-Min
1.00%
Mo-Max
1.20%
V-Min
0.25%
V-Max
0.35%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید