کاربین استیل

KarBinSteel

(LF2)

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.0%
C-Max
0.3%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.30%
Mn-Min
0.60%
Mn-Max
1.35%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.04%
Cr-Min
0.0%
Cr-Max
0.30%
Ni-Min
0.0%
Ni-Max
0.4%
Mo-Min
0.0%
Mo-Max
0.12%
V-Min
0.0%
V-Max
0.08%
Cu-Min
0.0%
Cu-Max
0.40%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید