صفحه اصلی
دانشنامه متالورژی
محصولات
آزمایشگاه ها
اخبار
درباره ما
جشم انداز
تماس با ما
(ST37)

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.0%
C-Max
0.17%
Mn-Min
0.0%
Mn-Max
1.40%
P-Min
0.0%
P-Max
0.045%
S-Min
0.0%
S-Max
0.045%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها