کاربین استیل

KarBinSteel

(ST60)

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

P-Min
0.0%
P-Max
0.045%
S-Min
0.0%
S-Max
0.045%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید