صفحه اصلی
دانشنامه متالورژی
محصولات
آزمایشگاه ها
اخبار
درباره ما
جشم انداز
تماس با ما
(ST60)

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

P-Min
0.0%
P-Max
0.045%
S-Min
0.0%
S-Max
0.045%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها