ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.65%
C-Max
0.70%
Si-Min
0.20%
Si-Max
0.30%
Mn-Min
0.75%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.03%
Cr-Min
0.55%
Cr-Max
0.70%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها