کاربین استیل

KarBinSteel

(CK70)

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید