ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.52%
C-Max
0.60%
Si-Min
1.60%
Si-Max
2.00%
Mn-Min
0.60%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.025%
S-Min
0.0%
S-Max
0.025%
Cr-Min
0.0%
Cr-Max
0.40%
Ni-Min
0.0%
Ni-Max
0.40%
Mo-Min
0.0%
Mo-Max
0.10%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها