ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.14%
C-Max
0.20%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.70%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.60%
Cr-Max
0.90%
Ni-Min
3.00%
Ni-Max
3.50%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها