فولاد WN 1.5920 یا DIN 18CrNi8 جزء فولادهای کم آلیاژ با قابلیت سخت شوندگی سطحی از طریق کربن دهی یا همان فولادهای سمانته است. وجود عناصر آلیاژی باعث بهبود تافنس و استحکام مغز قطعه شده و ترکیب خواص ذکر شده برای قطعاتی همچون دیسک ها، محورهای گردان و شفت ها، چرخ زنجیر و چرخ دنده های با ابعاد بزرگ و تحت بارهای شدید مورد استفاده در انواع موتورهای زمینی و هوایی مناسب است.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.15%
C-Max
0.20%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.60%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
1.80%
Cr-Max
2.10%
Ni-Min
1.80%
Ni-Max
2.10%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
1100MPa
استحکام کششی تا
1500MPa
استحکام تسلیم از
700MPa
ازدیاد طول از
7%
کاهش سطح مقطع از
35%
انرژی ضربه
41J
سختی تا
235HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1150°C
آنیل از
650°C
آنیل تا
700°C
نرماله از
850°C
نرماله تا
880°C
سخت کاری از
840°C
سخت کاری تا
870°C
تمپر از
170°C
تمپر تا
210°C

استانداردها

DIN (German)
DIN 18CrNi8
AFNOR(France)
18CN8
PN (Poland)
18H2N2