کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.62%
C-Max
0.72%
Si-Min
1.20%
Si-Max
1.40%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.60%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.40%
Cr-Max
0.60%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید