ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.30%
C-Max
0.37%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.60%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.35%
S-Min
0.0%
S-Max
0.35%
Cr-Min
0.90%
Cr-Max
1.20%
Mo-Min
0.15%
Mo-Max
0.30%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها