کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.20%
C-Max
0.28%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.35%
Mn-Min
0.50%
Mn-Max
0.80%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.90%
Cr-Max
1.20%
Mo-Min
0.20%
Mo-Max
0.35%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید