کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.08%
C-Max
0.14%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.50%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.80%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.025%
Cr-Min
2.00%
Cr-Max
2.50%
Mo-Min
0.90%
Mo-Max
1.10%
Cu-Min
0.0%
Cu-Max
0.30%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید