کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.48%
C-Max
0.56%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.70%
Mn-Max
1.10%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.03%
Cr-Min
0.90%
Cr-Max
1.20%
Mo-Min
0.15%
Mo-Max
0.25%
V-Min
0.08%
V-Max
0.15%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید