کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.13%
C-Max
0.18%
Si-Min
0.2%
Si-Max
0.35%
Mn-Min
0.45%
Mn-Max
0.65%
P-Min
0.0%
P-Max
0.025%
S-Min
0.0%
S-Max
0.025%
Cr-Min
1.00%
Cr-Max
1.40%
Ni-Min
3.00%
Ni-Max
3.50%
Mo-Min
0.08%
Mo-Max
0.15%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید