کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.17%
C-Max
0.23%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.65%
Mn-Max
0.95%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.35%
Cr-Max
0.70%
Ni-Min
0.40%
Ni-Max
0.70%
Mo-Min
0.15%
Mo-Max
0.25%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید