کاربین استیل

KarBinSteel

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.36%
C-Max
0.44%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.45%
Mn-Max
0.85%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.03%
Cr-Min
0.90%
Cr-Max
1.20%
Mo-Min
0.50%
Mo-Max
0.65%
V-Min
0.25%
V-Max
0.35%
Al-Min
0.0%
Al-Max
0.015%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها

نمایش PDF

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید